مولدین ما

scottish

میا خانم با چشمای آبی فیروزه‌ای مولد زیبا ما

مولدین ما

کارامل خانم اسکاتیش گلد لانگ هیر گلد ny11 وارداتی از روسیه مولد زیبا ما 

مولدین ما

روزا خانم بریتیش گلد زیبا ما ny11 ورداتی از روسیه

مولدین ما

حنا خانم بریتیش گلد ny12 وارداتی مولد زیبا ما 

مولدین ما

لوسی خانم اسکاتیش آنفولد گلد ny11 وارداتی مولد زیبا ما با چشمای سبز زیبا

مولدین ما

آقا لئو اسکاتیش دبل فولد گلد ny11 مولد زیبا ما وارداتی از روسیه

عکس تعدادی از توله زیبای ما از این مولدین ورادتی و جذاب ما ♥